slide-2feca5b

پرشیان دانش اصفهان

ال تاسیس : 1394 تعداد پرسنل : 17 نفر

اهداف و ماموریت :

شرکت پرشیان دانش اصفهان به عنوان بازوی پژوهش و توسعهی فناوری هلدینگ پرشیان برای انجام پژوهش های کاربردی و خدمات مشاوره و نظارت تخصصی تاسیس شده است. هدف اصلی ما افزایش بهرهوری در صنایع نیروگاهی از طریق بهینه سازی مصرف، بازیابی انرژی و آب و حفظ محیط زیست است.

پروژه های اصلی :

1 -بهینه سازی سیستم های خنک کننده خشک نیروگاهی

2 -ارزیابی کارآیی و تعیین فرصت های افزایش بهره وری از طریق ایجاد نظام و زیرساخت سیستم مدیریت دارایی ها
3-بازیابی آب و استفاده از پساب
4 -ایجاد بستر همکاری هلدینگ پرشیان با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به منظور ایجاد توسعه فناوری های نوین
5 -همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در احداث آزمایشگاه سیستم های خنک کننده صنعتی
6 -ارزیابی فناوری های و ایده های نو به منظور توسعه کسب کارهای جدید در هلدینگ پرشیان