پرشیان توسعه مارشنان

مجموعه با مساحت ۳۰۰ هکتار بصورت محصور و با فاصله ۲۰۰ متر تا راه آهن، ۱۵۰۰ متر تا لوله نفت، ۲۰۰۰ متر تا لوله گاز و تخصیص ۱۵ لیتر آب بهداشتی و ۱۵۰ لیتر در ثانیه پساب که توسط هلدینگ پرشیان خریداری گردیده و تصفیه خواهد شد در اختیار و تملک مجموعه و پیش بینی ۳۰/۰۰۰ نفر اشتغال پایدار می باشد .

چشم انداز :
قطعاً این طرح می تواند مشکل بیکاری بسیاری از مردم منطقه شرق اصفهان را که سال هاست از خشکسالی رنج می برند را حل نماید و بعضاً این بیکاری ها تبدیل به یاس و نا امیدی و مشکلات اجتماعی و اخلاقی و رفتاری و حتی امنیتی شده است وگرد غم را از رخ مردم محروم منطقه بزداید و زمینه ای برای پویایی فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی باشد.