• روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ پرشیان ، یکی از اجزای واحدهای تابعه حوزه ریاست بوده و در این مدیریت، کیفیت و کمیت رابطه سازمان با دیگران و نیز افکار عمومی جامعه ، با در نظرگرفتن یک اصل اساسی برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم هستند ، از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

در این راستا ،ضمن رعایت منشور اخلاقی خویش که در آن اعتقاد به کرامت انسانها و تکریم مخاطبین و برنامه ریزی با هدف دستیابی به روش­های علمی جهت تداوم ارتباط دو سویه بین مسئولان و کارکنان ؛ مشورت و ارائه خدمات لازم به منظور برقراری و گسترش امور ارتباطی واحد های تابعه با مخاطبان فراهم نمودن زمینه همکاری با رسانه­ های ارتباط جمعی برای ارتباط مستمر با مسئولان، در جهت ارائه دیدگاه­ها، رویدادها، برنامه ها و انعکاس آن برای اطلاع عموم ؛ جلب همکاری و همراهی جامعه در مسیر تحقق اهداف قانونی و تلاش در جهت فراهم آوردن موجبات رشد فضائل اخلاقی کارگزاران و کارکنان در مسیر خدمت به مردم سهیم سازی مردم و مخاطبان سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه­ های درون سازمانی و برون سازمانی ؛ تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندی های سازمان و رعایت اصول اخلاق حرفه­ای و تأکید بر موازین شرع مقدس اسلام در برخورد با مخاطبان­ ، تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل، از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه ­های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت اطلاع رسانی و اطلاع ­یابی و گزارش ­دهی جریان امور ، رخدادها و فعالیتها به مخاطبان درون سازمانی و در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است. روابط عمومی ها آیینه تمام نمای سازمان ها هستند و وظایف آنها از تبلیغ و اقناع به مشتری سازی هم رسیده است . امروزه روابط عمومی یک بازوی مشورتی و مدیریتی است و در پیشرفت هر سازمانی نقش حیاتی و اساسی دارد.