تماس با ما

تهــران : خیابان شهید باهنـــر ، بین میدان یاسر و قدس ، شماره ۲۷۶
کد پستــــــی : ۷۴۹۶۴-۱۹۳۵۶ تلفــن : ۲۲۳۹۶۰۲۲۰-۰۲۱ فکـــس : ۲۲۳۹۷۹۳۴-۰۲۱
اصفهــان : خیابان آبشـــــــــــــــــار دوم ، ساختمان پرشیـــــــــان ، شماره ۸
کد پستــــــــی : ۴۵۷۷۱-۸۱۶۶۶ تلفــن : ۸-۳۶۴۱۰۰۳۷-۰۳۱ فکـــس : ۳۶۴۱۰۰۳۹-۰۳۱
پست الکترونیکی : Info@Persian-Holding.ir